Tagalog: Ikalawang karanasan ni Angelica Zambrano sa Langit at Impierno

Ikalawang karanasan ni Angelica Zambrano
sa Langit at Impierno
http://www.DivineRevelations.info/TAGALOG http://www.DivineRevelations.info/2v
Sa kanyang ikalawang paglisan, ipinakita kay Angelica ang kahatulan laban sa mga Kristiyanong nagnanakaw sa Dios sa pamamagitan ng mga ikapu at mga kaloob, ang kahatulan laban sa mga madreng sumasamba sa mga dius-diosan at mga rebeldeng anak, ang aklat ng búhay ng Kordero, at marami pang iba. “Sabihin mo sa Aking mga tao na ang Aking pagparito ay malapit na, Ako’y darating para sa Aking banal na mamamayan, sabihin mo sa Aking mga tao na iyon lamang mga binanal (saints), na iyon lamang mga binanal ang makakakita sa Akin.”
Jan. 4th, 2010, 23:50pm, Empalme, Ecuador. Dinala ng Panginoon si Angelica sa ikalawang pagkakataon.
Ang lathalaing ito ay halaw mula sa Spanish Video Testimony
________________________________________
Angelica: Alas dose ng hatinggabi, ilang mga kapatid sa simbahan ang dumating sa aming tahanan, pagkatapos dumating ang mga taga media o mamamahayag, at ang lahat ay naitala.
Habang ako ay nasa higaan, biglaan, nakita ko ang dalawang anghel. Tulad ng dati, hinawakan nila ako sa aking mga kamay at nagsabi, “Bumangon ka, dahil ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon ay naghihintay para sa iyo.” Sa aking pagbangon, nakita ko ang aking katawan nakahiga roon, at ang iba pang mga tao na naroon sa silid. Nagpasimula akong maglakad. Inabot ko ang aking mga kamay sa mga anghel at kami ay nagpasimulang tumungo pataas. Napakatulin ng aming pag-akyat, at ilang saglit pa ay dumating kami sa harap ng Panginoon. Narinig ko ang mga Anghel sumasamba, “Hallelujah…Banal, Banal.” Lubha akong natuwa.
Sa kaharian ng Dios ay naroon ang pinakamagandang hardin. Nakita ko ang Panginoon na papalapit sa akin. Sabi Niya, “Anak, Ako’y naghahantay para sa iyo, dahil maraming bagay Akong nais sabihin sa iyo.”, “Panginoon, narito po ako, nais ko pong manatili sa Inyo. Ayaw ko na pong bumalik sa Mundo, pahintulutan Nyo nga pong manatili na ako sa Inyo.” Tumugon ang Panginoon, “Aking anak, marami ka pang bagay na dapat gawin. Kinakailangan mong gumawa, kinakailangan mong isagawa ang Aking mga gawain. Ipapakita ko sa iyo ang ilang mga bagay para sa iyong buhay, ilang mga bagay para sa aking mga tao, at ilang mga bagay na espesyal para sa sangkatauhan, dahil nais Kong iligtas ang lahi ng tao at hindi ko nais na mapahamak ang sinuman.”
Pagkatapos, nakita ko ang dalawang anghel, Michael at Gabriel na may hawak-hawak na mga scrolls o balumbon ng mensahe. Ang mga balumbon na ito ay napakaganda at nagnining-ning. Habang ako ay nakatingin sa mga balumbon na iyon, nagtanong ako, “Ano po ito?” at sumagot si Jesus, “Nais mo bang malaman ang mga nilalaman ng balumbon?” Tumugon ako, “Opo Panginoon.” Sabi Niya, “Michael, buksan mo ito.” Habang binubuksan ng Anghel Michael ang balumbon, nakikita ko ang ginituang mga titik, tulad ng mga bilang, subalit hindi ko maunawaan ito. Naisip ko, “ano kaya ito?”, at tumugon ang Anghel Michael, “Lahat ng mga titik na ito at mga bilang na nakikita mong nakasulat dito ay ang mga taong nasa Mundo na tinanggap ang ating Panginoon bilang kanilang tanging Tagapagligtas, sa pamamagitan ng karanasang iyong naranasan kasama Niya.” Ako’y lubhang natuwa at nagtanong sa Kanya, “Ilan ang naroron?” Ibinigay niya sa akin ang sumatotal ng bilang ng mga kaluluwa sa tig lilibo.
Nahapak ang aking puso at nagpasimulang manangis, sinabi ko, “Panginoon iyon po ay napakaraming kaluluwa na nabago.”, Siya ay sumagot, “Makita mo, itong anghel na ito, Anghel Gabriel ang may taglay ng kabuoang bilang ng mga taong nalayo sa Aking mga landas at ngayon ay nanumbalik sa Akin, sila ay nanumbalik sa Akin, aking anak.” Sinulyapan ko ang bilang at napansin ko na ito ay napakalaki talaga. Sabi ko, “Panginoon, ang ibig sabihin po nito na ang aking korona ay puno ng mga perlas at iiwan Ninyo na po ako rito sa Inyong kaharian?” Tumugon ang Panginoon, “Hindi Aking anak, ang oras mo ay hindi pa, kinakailangan mong bumalik sa Mundo. Nais mo bang makita ang iyong korona?”
Galak na galak akong tumugon, “Opo Panginoon, nais ko pong makita ang aking korona,” Sabi Niya, “Anghel Gabriel, dalhin dito ang kanyang korona.” Nakita ko si Gabriel dala-dala ang isang malaking bandeha, na may taglay na isang napakagandang korona, subalit may iilang perlas lamang ang nakalagay. Nagtanong ako, “Panginoon, kanino po itong koronang ito? Siya’y tumugon, “Iyan ay ang iyong korona Aking anak.” Tanong ko, “Subalit Panginoon, bakit po ang aking korona ay hindi puno ng mga perlas, kung maraming mga kaluluwa ang lumapit po sa Inyo Panginoon?” Siya ay tumugon, “Anak, isang mahabang landas pa ang naghahantay sa iyo, 3,500 pa lamang na kaluluwa ang lumapit sa Aking presensya, datapuwat kailangan mong humayo at mangaral ng Aking Salita dahil marami pa ring mga kaluluwa ang dapat lumapit sa Akin.” Subalit Panginoon, bakit po hindi ako maaaring manatili? Sinabi Niya sa akin, “Anak, dahil ang Korona ng Buhay ay kinakailangang mapuno ng mga perlas. Sabi ko, “Mainam Panginoon, isasagawa ko po ang Inyong gawain.” Pagkatapos sinabi Niya, “Mayroon Akong nais ipakita sa iyo Aking Anak.”
Dinala ako ng Panginoon, at matulin kaming dumausdos pababa ng Langit patungo sa isang lagusan ng Impierno, tulad nang unang pagkakataon nang maranasan ko ang Impierno. Sabi ko, “Oh! Panginoon, ano ang nangyayari?” Sinabi ni Jesus, “Mayroon Akong ilang bagay na nais ipakita sa iyo sa impierno,” “Subalit Panginoon hindi ko po nais na naririto. Panginoon, alalahanin po Ninyo ang unang pagkakataon, marami ka na pong ipinakitang mga bagay”, Sabi Niya, “Oo Aking anak, subalit ngayon ibang mga bagay ang aking ipapakita sa iyo.”
Bumaba kami sa mga lagablab ng apoy minsan pa, at nagpasimula akong manangis. Hindi madaling naroroon. Sabi ko, “Panginoon, nais ko pong umalis na rito, tulungan po Ninyo ako, tulungan po Ninyo ako”. Narinig ko ang milyung-milyong mga tao, ang ilan ay nagsasabing, “Oh Panginoon, mahabag po kayo sa akin, tulungan po ninyo ako pakiusap, Panginoon, bigyan pa po Ninyo ako ng isa pang pagkakataon.”
Mula sa lahat ng mga taong naroroon, nakarinig ako ng isang nagsasabing, “Humihingi na po ako ngayon ng Iyong kapatawaran Panginoon, dahil pinagnakawan Kita, patawarin po ninyo ako sa pagnanakaw, pinagnakawan po Kita Panginoon at hindi ko na po muling gagawin.” Tanong ko, “Panginoon, sino po siya at bakit po niya sinasabi na siya ay nagnakaw sa Inyo?” “Aking anak ipapakita ko sa iyo kung sino siya.” Pumasok kami sa kanyang selda at nakita ko ang isang pinapangit na tao. Bumukas ang mga lagablab ng apoy at nakikita ko na siya ay pinapahirapan.
Lahat ng mga tao sa impierno ay may taglay na plaka sa ibabaw ng kanilang mga dibdib, at 666 sa kanilang mga noo. Iniaabot ng taong ito ang kanyang kamay at nagsabi, “Panginoon patawarin po Ninyo ako.” Tanong ko, “Bakit ka naririto, bakit ka humihingi ng tawad mula sa Panginoon, bakit? Sinasabi mo na pinagnakawan mo ang Dios, subalit walang makapagnanakaw sa Dios? Ito ay imposible, bakit mo sinasabing pinagnakawan mo Siya?” Sumagot siya, “Sasabihin ko sa iyo ang aking kasaysayan…Ako ay isang lider na Kristiyano, sa loob ng 20 taon kilala ko si Kristo, subalit sa loob ng 20 taon sinabi ko: lahat ng aking pera mula sa aking mga ikapu at mga kaloob ay para lamang buhayin ang mga pastor, subalit pinagsisisihan ko na ito dahil nalaman ko ngayon na ito ay hindi para sa kanila, ito’y para sa Panginoon, at ito ang dahilan kung bakit sinasabi kong pinagnakawan ko ang Dios… sa mga oras na ito napakaraming tao sa Mundo ang ninanakawan ang Panginoon tulad ng aking ginawa. Sa iyong pagbabalik sa Mundo, sabihin mo sa lahat ng taong na ayaw ibigay ang kanilang mga ikapu at mga kaloob, huwag pagnakawan ang Panginoon, kung hindi hahantong sila sa Impierno, at walang magnanakaw ang papasok sa Kaharian ng Langit. Alam ko ang Banal na Salita, ngayon pinagsisisihan ko ito at natanto ko na pinagnakawan ko ang Panginoon. (Malachi 3:8) Sabihin mo sa mga tao na kapag sila ay nagbigay sa Dios, ibigay sa Panginoon nang may tunay na pagmamahal.” (2 Cor 9:7) Patuloy ang taong ito sa pagmamakaawa, “Panginoon patawarin mo po ako”, sumagot ang Panginoon, “Huli na ang lahat, wala nang pagkakataon para sa iyo.”
Tinanong ko ang lalaki, “Subalit bakit mo ninakawan ang Dios, bakit? Alam mo naman na hindi dapat nakawin ang mga ikapu at mga kaloob para sa Dios.” Tumugon siya, “Oo, alam ko ito ng mainam, subalit hindi ko ito sinunod, hindi ko ito ginawa dahil ako ay isang napakapalalong tao.”
Huwag mong nakawan ang Panginoon, ibigay ang inyong mga ikapu at mga kaloob sa Dios dahil kung ano ang ibinibigay natin sa Panginoon sa Mundo ay hindi ito para sa mga tao. Kapag nagbigay tayo sa Dios ng ating buong puso, ito ay para sa Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon.
Sinasabi ng Bibliya na sinusubok tayo ng Panginoon, ito ay malinaw na nasusulat sa Malachi 3:8-10 Kayo ay isinumpa ng sumpa, dahil ninanakawan ninyo Ako, maging ng buong bansa. Dalhin ninyo ang lahat ng mga ikapu (ang buong ikapu ng inyong mga kinita) sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa Aking tahanan, at subukin ninyo Ako ngayon sa pamamagitan nito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung di Ko buksan ang mga bintana ng langit para sa inyo at ibuhos sa inyo ang isang pagpapala, na walang silid na sasapat upang tanggapin ito. Kung nais mong higit kang pagpalain ng Dios sa iyong buhay at ang iyong pamilya, huwag kailan man pagnakawan ang Dios. Oras na para pagpalain ang Dios, upang mapagpala Niya ang ating mga buhay.
Sinabi ng Panginoon, “Ipapakita ko sa iyo ngayon ang ilang bagay na kakaiba.” Matapos naming lisanin ang lugar na iyon, pinaalalahanan ako ng Panginoon sa ilang bagay na ipinakita Niya sa akin noon bago ang aking ikalawang karanasan, bandang Nobyembre. Noong oras na iyon, ipinakita sa akin ang mga Selda sa Impierno, at isang payak na Salita.
Ang salitang ‘ARVIERD’ ay ipinakita kay Angelica. Pinatunayan sa pagsasaliksik na ito ay isang matandang salita sa Italia o Latin. Sa pagsasaliksik nakita namin ang isang 400 pahina ng matandang kasulatan patungkol sa salitang ito, na nangungusap sa katotohanan ng isang Impierno.
Hindi ko alam ang kahulugan nito, subalit nauunawaan ko kung anong kahulugan nito patungkol sa pagiging relihiyoso.
Dinala akong muli ni Hesus sa dating lugar, upang makitang muli ang mga selda roon. Nang kami ay pumasok sa loob, nakita ko ang libu-libong mga tao. Mayroon doong dalawang babae na nakasuot ng itim. Tinanong ko si Hesus ” Sino po sila?”
Laking gulat ko nang makita ko ang isang madre, at sa kanyang mga kamay ang napakalalaking mga ahas, na tila baga naghuhugis ng tulad ng isang krus at isang rosario.
Sabi ko, “ano ito, bakit sila naririto?” Ang isa sa kanila ay nagsalita sa isang malungkot na tinig na nagsasabi, “Ako ay dating madre sa Mundo, subalit ngayon naririto ako sa lugar na ito.” Nakita ko kung papaanong nagpasimula siyang manalangin at isang ahas ang pumipiga sa kanyang mga kamay. Mula sa kanyang mga kamay naroon ang libu-lobong bulate. Sabi ng Panginoon, “Tignan mo at pakinggan ang mga pananalitang ito.” Nagpasimula siyang umiyak, “Oh Panginoon! Hindi ko na makakayanan, nais ko na pong umalis sa lugar na ito, ayaw ko po rito, pakiusap Panginoon tulungan po Ninyo ako, tulungan po Ninyo ako!”
Pagkatapos nakita ko ang isa pang babae; at ilang bahagi ng kanilang mga buhay ay nahayag sa akin sa isang tila baga telon o screen. Nakita ko kung sino talaga ang mga madre, at ang kanilang mga sikretong buhay. Nakita ko kung papaanong ang madreng ito makipagtalik sa mga pare, at kung papaanong ang ilan sa madreng ito ay mga tomboy. Nakita ko ang higit pa, at ngayon sila ay lubhang nagsisisi. Subalit sa kasawiang-palad, wala nang pagkakataon pa para sa kanila upang magsisi; ito’y lubhang huli na. Sinabi ng mga madreng iyon, “Humayo ka at sabihin sa lahat ng mga tao sa Mundo, huwag pumunta sa lugar na ito, pakiusap humayo ka at sabihin sa kanilang huwag pumunta sa lugar na ito.”
Kung minsan ang mga madre at pare ay nagsasabi na sila’y mananalangin na palayain ng Dios ang mga kaluluwa mula sa Purgatoryo. Subalit nais kong sabihin sa iyo ang katotohanan, maniwala ka man o hindi. Walang ganoong lugar na Purgatoryo. Ang purgatoryo ay inimbento ng mga tao, ito ay inimbento ng mga Papa (pinakamataas na pari). Malinaw na sinasabi ng Bibliya na mayroong isang Langit at isang tunay na Impierno. Dinala ako ni Hesus sa dalawang lugar na ito, subalit hindi kailanman sa purgatoryo. Malinaw Niyang sinabi sa akin, “Ang purgatoryo ay hindi tunay, humayo ka at sabihin sa mga tao na gawin ang kanilang pagpapasya habang nasa Mundo pa sila, dahil habang may buhay, mayroong pagkakataong magsisi.”
Sinasabi ng maraming tao, “Tayo’y manalangin, upang ang ating mga kamag-anak ay makaalis sa purgatoryo.” Hintuan ito! Dahil kung wala silang Kristo sila ay sa Impierno, hindi na sila makalalabas dito. Ito’y nakakalungkot subalit totoo, sila ay nasa Impierno.
Subalit kung sila’y namatay kasama si Kristo sa kanilang mga puso, sila ay nasa presensya ng ating Ama sa Langit. Kimikirot ang aking puso dahil nalalaman ko kung gaanong karaming kaluluwa ang nadaya ng diablo sa paniniwalang may purgatoryo.
Aking kaibigan oras na upang malaman mo ang katotohanan, ang purgatoryo ay hindi tunay, ito’y sadyang hindi totoo. Kinakailangan mong gumawa ng isang desisyon ngayon, kung saan at kung sino ang nais mong makasama magpakailanman? Gumawa ka nang sarili mong pagpapasya, kung ito’y sa kaharian ng Langit kasama si Jesus Christ o Impierno kasama si satanas. Inatasan ako ng Panginoon na maging tahasan sa pagsasabi ng mga bagay na ito sa iyo, kahit maniwala ka o hindi. Ako ay sumusunod sa utos ng Panginoon dahil isang araw ikaw at ako ay haharap sa Dios, at magpapatotoo sa lahat ng mabuti at masamang ginawa natin sa Mundo. Kung hindi ka magsisisi sa iyong pagkakasala at sa iyong pagsamba sa mga dius-diosan, hahantong ka sa Impierno. Lumapit ka kay Kristo; bibigyan ka Niya ng buhay na walang hanggan.
Ayaw kong takutin ka, subalit ito ang katotohanan. Ang Salita ng Panginoon ay napakalinaw at sinasabi nito na walang magnanakaw ang makapapasok sa Langit.
Ipinakita sa akin ng Panginoon na sa loob ng bawat imahen/statua ay mayroon isang demonyo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tao ay lumalapit sa mga birhen 1 2 3 4. Maging ang mga statua kasama ang ‘Makalangit na Sanggol’ (the baby jesus ). Pakiusap maniwala kayo sa akin, lahat ng mga statuang ito ay mayroong mga demonyo sa likod nila. Maraming taong inaangkin na sila ay nagtungo sa Virgin of Guadalupe o Divine Child at tumanggap ng isang kagalingan. Subalit sa bawat isa sa mga imahen na ito ay isang demonyo. Ang diablo ay nakikinig at sa pamamagitan ng kanyang palsong kapangyarihan, nagagawa niyang tila baga na isang milagro ang nangyari, upang ikaw ay patuloy na maniwala at magpatuloy sa pagsamba sa kanya. Makinig ka sa akin, babayaran ka ng demonyo ng may kasamaan at bibigyan ka niya ng pangwalang hanggang kamatayan. Kaya huminto ka sa pagsamba sa mga imahen at hanapin si Kristo, dahil bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan at buhay na masagana (John 10:10).

Ipinakita sa akin ng Panginoon ang mga madreng iyon, at sila ay nag-iiyakan, “Nais kong makaalis dito, nagsisisi ako sa pagsamba sa mga dius-diosan, at sa pagkakasala sa Mundo,, ngayon hindi na ako maaaring umalis sa lugar na ito.” Tinanong ko ang isa sa kanila, “Subalit nalalaman ninyo ang katotohanan? Nalalaman ninyo ang Banal na Salita ng Dios?” Sumagot siya, “Oo, nalalaman ko ang Banal na Salita, subalit hindi ako nagsisi, hindi ko hinanap si Kristo. Napakaraming mga madre ay nasa mga kumbento sa iba’t-ibang kadahilanan. Naroon ako sa kumbento dahil nakaranas ako ng isang masakit na kabiguan sa isang relasyon sa pag-ibig. Napakaraming mga madre ay nasa kumbento dahil nakaranas sila ng pagkabigo sa pag-ibig. Kalimitan, iniwan sila ng kanilang nobyo sa altar ng kasalan, o kaya ang kanilang mga kasintahan ay pinagtaksilan sila, nakakalungkot sabihin maraming mga madre sa kumbento dahil ang kanilang mga buhay ay puno ng problema at ang kumbento ang isang dahilan o excuse. Ang tanging katotohanan ay si satanas ang kanilang pinaglilingkuran.”
Ang Banal na Salita ng Panginoon ay nagsasabi sa 1 Corinthians 6:9-10 “hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masama ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios? Huwag kayong padadaya: Maging ang mga mahahalay maging mga sumasamba sa mga dius-diosan maging mga mangangalunya maging mga lalaki na nakikipagtalik sa kapwa lalaki, maging mga magnanakaw maging ang swapang maging mga lasenggo maging ang mga mapanirang puri maging mga manloloko ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios. ”
Malinaw ang Kanyang Banal na Salita, Revelation 21:8 “Subalit ang mga duwag, mga di mananampalataya, mga malalaswa, mga mamamatay-tao, mga immoral, sila na nagsasagawa ng mga magic arts, mga sumasamba sa mga dius-diosan at ang lahat ng mga sinungaling—ang kanilang lugar ay sa naglalagablab na lawang umaapoy sa asupre. Ito ang ikalawang kamatayan.”
Lahat ng tao sa Impierno ay wala nang paraan para makalabas, ito ay talagang huli na para sa kanila. Subalit ikaw na buhay pa sa Mundo, maaari ka pang makapanumbalik sa Dios. Huwag mong ipagpaliban ang ganitong pagkakataon, marahil pinapanood mo ngayon ito, at maaaring ito na ang huling pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng Dios upang ikaw ay magsisi. Tumakas sa Impierno, dahil iniaabot ni Kristo ang Kanyang kamay ng kahabagan tungo sa iyo.
Nang kami ay umalis sa selda nagpasimula akong umiyak at nagsabi, “Panginoon alisin po ninyo ako rito, Panginoon, ayaw ko po rito.” Inilabas Niya ako at nagsabi, “Nais kong ipakita sa iyo ang iba pa…” Habang kami ay lumalakad papalayo, narinig ko ang tinig ng isang batang babae, “Tulong! Tulong!” “Sino ka? Bakit ka naririto?” Tanong ko.
Tumugon ang batang babae, “Ako’y isang teenager, Ako’y 15 na taon lamang nang ako ay mamatay at mapunta sa lugar na ito.” “Subalit bakit narito ka? Anong dahilan at napunta ka rito?” Tanong ko. Sabi niya, “Akala ko mahaba pa ang buhay ko, dahil ako’y napakabata. Maraming tao ang nagsasabi sa akin tungkol kay Kristo at sa kaligtasan, subalit lagi kong sinasabi na sira-ulo ng mga Evangelical Christians, lagi kong tinatanggihan ang Banal na Salita. Ayaw kong tanggapin ang Panginoon. Tuwing ako ay binabahaginan, tinatawanan ko lamang sila at kinukutya. Ngayon nakita ko na nagawa ko ang pinakamasaklap na pagkakamali sa aking buhay. Tignan mo ako, ako’y naririto nagliliyab sa mga apoy. Ako’y namatay sa isang aksidente sa sasakyan at ngayon pinagsisisihan ko ito nang labis. Marami akong landas na tinahak sa lugar na ito upang makakita ng daan palabas, at kapag nasumpungan ko, hindi ako makaalis dahil ang mga demonyo na nagpapahirap sa akin ay lumalapit at nagsasabi, ‘Hindi ka makaaalis sa lugar na ito, ikaw ay naririto sa pang walang hanggan.’ Ayaw ko rito, oh pakiusap tulungan ninyo ako, tulungan ninyo ako!” Sabi ko, “Wala akong magagawang anuman para sa iyo, sana magawa kong matulungan ang lahat ng mga taong ito.”
Sabi ng Panginoon, “Wala nang pagkakataon pa para sa mga taong naririto, kundi roon lamang sa kanila na nasa Mundo.” Nagsalita ang bata, “Oh pakiusap humayo ka at sabihan ang mga tao, at maging ang aking pamilya na huwag pumunta sa lugar na ito. Humayo ka at kausapin mo ang mga kabataan na mayroon pang pagkakataon para hanapin si Kristo, sabihan sila na tumalikod na sa kasalanan. Nang ako’y nasa Mundo, ako’y namumuhay ng isang kakila-kilabot na pamumuhay, isang buhay na puno ng kasalanan, ako ay sobrang yabang, tuwang-tuwa ako sa pagdalo sa party at tapos party, hindi ko sinusunod ang aking mga magulang, lagi akong mapaghimagsik. Ngayon pinagsisisihan ko ito ng lubos, at nagnanasang mapatawad nila ako, nais kong makalabas dito, sasabihan ko ang bawat tao sa Mundo na huwag pumunta sa lugar na ito, huwag pumunta, pakiusap. Sabihan sila na sundin ang kanilang mga magulang, na tanggapin si Kristo, dahil Siya talaga ay nagliligtas, Siya talaga ay nagliligtas, dinaya ako ng diablo, ngayon alam ko na hindi na ako makakaalis sa lugar na ito, kung papaano ko itong pinagsisisihan. ”
Siya ay umiiyak at iniabot ang kangyang mga kamay, Nais ko siyang tulungan subalit nang iabot ko ang aking kamay, nagpasimula siyang humiyaw at hinilang pabalik sa mga lagablab ng apoy. Nanangis ako, “Panginoon, lubha talagang napakahirap ang mapunta sa lugar na ito.” Sumagot Siya, “Oo anak, tandaan mo ito, bumalik ka sa Mundo at sundin mo ang Aking utos, upang ang sangkatauhan ay makapaniwala na ang Impierno ay tunay at pangwalang hanggan, sapagkat marami pa rin ang hindi naniniwala sa Impierno, marami roon ang nagtatawa at sinasabi na ang Impierno ay isang alamat lamang.”
Ilang araw bago ang aking unang karanasan sa Impierno binigyan ako ng Panginoon ng isang pangitain at sinabi, “Tignan mo, ang taong ito ay napunta sa impierno.” Ang tinutukoy ko ay ang tanyag na taong kilala bilang MJ (Michael Jackson), siya rin ay kilala dahil sa kanyang puting guwantes. Siya ay na pa sa impierno dahil sa kadahilanang binanggit ko sa aking nakaraang video. Habang aking itinatala o nirerecord ang videong iyon, sinabi ng Panginoon sa akin, “Magsalita ka tungkol sa kanya.” Ito ang dahilan kaya sinasabi ko sa iyo ang tungkol sa kanya na napasaapoy ng impierno.
Habang papalapit kami sa lugar na iyon ng mga lagablab ng apoy, napansin ko na naparaming mga demonyo na nakapalibot, at sa loob ng bilog mayroong isang pinahihirapan. Inunat niya ang nasusunog niyang mga kamay at humihiyaw, “Tulong!, tulong!” Nauunawaan ko ang salita na kanyang ginagamit o sinasalita.
Nais ko siyang tulungan nang labis, at nakikita ko kung papaanong iluklok siya ng mga demonyo at pilitin siyang sumayaw at umawit tulad nang siya ay nasa Mundo. Nililibak siya ng mga demonyo at hinahagis siya sa lagablab ng mga apoy. Dadamputin nila siya at lalatigohin. Humihiyaw siya sa tindi ng kirot. Oh, gaano kasaklap ang pahirap sa kanya.
Nababasag ang aking puso nang makita ko ito at sinabi ko, “Panginoon, pakiusap gumawa po Kayo ng paraan, oh! Panginoon tulungan po Ninyo siya.” Habang inaabot ko ang aking kamay upang tulungan siya, walang anu-ano ang aking kamay ay nagliyab, at napuno ng mga uod. Sabi ko, “Panginoon tumingin po Kayo! Anong nangyayari?” Pagkatapos nagtawanan ang mga demonyo at kinutya ako, sinasabi, “Mananatili ka sa lugar na ito.”
Pagkatapos napansin ko na hindi ko na makita o madama ang Panginoon na kasama ko, tila baga na ako ay nag-iisa. Nanangis ako, “Panginoon, umalis Ka na, bakit po naririto pa ako?” Sinabi ng mga demonyo, “Pahihirapan ka namin, mananatili ka rito.” Pagkatapos nakarinig ako ng isang nakapangingilabot na tawa, ito’y lubhang nakasisindak, “Ha ha ha, mananatili ka na rito. Sa wakas na silo na kita, kung saan kita nais. Gusto kita rito dahil marami kang kinuhang mga kaluluwa mula sa akin at wawasakin kita, dito ka napapabilang.” Nagbigay siya ng mga utos sa mga demonyo, “Dalhin siya papalayo kung saan siya napapabilang.”
Tumugon ako, “Hindi, hindi, hindi ako mananatili rito dahil kasama ko ang Panginoon. Sinabi Niya hindi Niya ako iiwan sa lugar na ito.” Pagkatapos narinig ko ang tinig ni satanas “Ikaw ay mananatili rito, mananatili ka rito dahil hindi mo kasama ang Panginoon. Ilibot mo ang iyong paningin, hindi mo Siya kasama.” Luminga ako, subalit hindi ko makita ang Panginoon. Nalumbay ako, at nagpasimula akong mag-alinlangan. Nagpasimula akong umiyak at humagulgol, “Panginoon, bakit po Ninyo ako iniwan? Bakit Panginoon, bakit?”
Biglang nagsalita ang Panginoon, “Anak, naririto Ako.” Narinig ko ang Kanyang tinig sa aking pandinig. Tinitigan ko si satanas, ako’y tumugon, “Ang Panginoon ay nariritong kasama ko.” Subalit siya ay sumagot, “Hindi wala Siya, tignan mo.” Hindi ko makita si Jesus, subalit naririnig ko ang Kanyang tinig. Nagpasimula uli akong mag-alinlangan dahil naglalapitan na ang mga demonyo sa akin. Naramdaman kong may isang lubid na itinali sa aking baywang na patuloy na humihila sa akin patungo sa di mawaring tinig. Sabi nito, “Ikaw na sinumpang hangal, ganoon ka talaga, isang sinumpang hangal. Wawasakin kita dahil marami kang kaluluwa inakay upang makaiwas sa impierno, maraming mga kaluluwa ang nailayo sa landas ng impierno dahil sa iyong pangangaral. Huwag mo nang gagawin pang muli ito, itikom mo ang iyong bibig, isara mong sadya ang iyong bibig, wawasakin kita, papatayin kita.”
Patuloy ako sa pag-iyak habang inuusig niya ako. Bigla akong sumagot, “HINDI satanas, hindi mo ako mawawasak, dahil sinabi ng Panginoon kasama Niya ako. Hindi ko Siya makita, subalit lubusan akong nalalaman Narito Siya.” Patuloy akong tinatawanan ni satanas.
Ako’y hinahatak patunog sa ilang lugar, papalapit sa masamang tinig. Humiyaw ako, “ang Dugo ni Jesus ay may Kapangyarihan at ako ay nababalutan ng Kanyang dugo, nababalutan ako ngayon at lalayas ka satanas dahil sa ang Dugo ni Jesus ay sumasa akin. Higit na makapangyarihan Siya na sumasa akin kaysa sa iyo. Higit na makapangyarihan ang sumasa akin.” Patuloy ako sa pag-ulit ng mga salitang ito. Pagkatapos naramdaman ko mayroong bagay na nakalag sa akin; tulad ng isang bagay na kumalas, ito ay ang lubid na nakapulupot sa aking baywang.
Sa huli, ako ay nakalabas sa Impierno, at bumalik sa presensya ng Dios. Sinabi ng Panginoon, “Nais Kong ibigay sa iyo ang mensaheng ito sa pagbabalik mo sa Mundo, humayo ka at sabihin sa Aking mga tao na hanapin Ako sa Espiritu at Katotohanan (John 4:24). Sabihin sa Aking mga tao na mamuhay sa kabanalan. Sabihin sa Aking mga tao ito na ang oras, ito na ang oras upang magbulay sa Banal na Salita. Hindi ko lang nais magbasa ang Aking mga tao, subalit siyasatin ang Aking Banal na Salita. Dahil anak, dahil ito ang nangyayari sa Mundo, araw-araw sa Mundo ang katampalasanan o paghihimagsik ay nananagana, subalit marami sa Aking mga anak, marami sa Aking mga pinili ay madadaya. Anak, sabihin sa Aking mga tao na suriin ang Aking Banal na Salita upang hindi sila madaya at hanapin ang Aking presensya sa espiritu at katotohanan.”
Sabi ko, “Oh! Opo Panginoon. Susunod po ako. Subalit Panginoon, kailangan ko po ang Inyong tulong, paki-usap tulungan po Ninyo ako Panginoon.” Siya’y tumugon, “Anak, sa iyong pagbabalik, hindi ka dapat matakot dahil sasamahan kita. Magsasalita Ako sa pamamagitan ng iyong mga bibig kung ano ang nais Kong sabihin sa Aking mga tao. Nakita kong marami ang titindig laban sa iyo, subalit dapat mong tandaan lagi mo Akong kasama tulad ng Aking pangako, at Ako ang matapat mong saksi.”
Pagkatapos nakakita ako ng mga anghel sa palibot ko. Nakilala ko ang Anghel Michael, dahil nagkita na kami minsan. Sinabi ng Panginoon, “Makinig ka, si anghel Michael ay may ipapakita sa iyo.”. Ang anghel Gabriel ay naroon din sa aking tabi. Pagkatapos kinuha ng anghel Michael ang aking kamay, at inutusan siya ng Panginoon, “Dalhin siya at hayaan niyang makita kung ano ang nais mong ipakita sa kanya.”
Sa aming paglakad, di nagtagal umakyat kami sa napakagandang hagdan. Ito’y tila baga tulad ng isang Silid Sayawan. At sa isang mataas na lugar sa silid mayroong isang altar, na mayroong isang napakagandang gintong pulpito. Nang kami ay makarating sa pulpito, nakakita ako ng isang napakalaking aklat at tinanong ko Michael, “ito’y aklat, ano ito?”
Habang si Michael ay nasa gawing kanan ng pulpito, hinawakan niya ang aklat at itinaas ang kanyang tinig na nagsasabi, “Angelica, ang aklat na nakikita mo rito ay ang Aklat ng Buhay”. Binuksan ko ito at tinignan, kada pahina. Sabi ko, “Ano ang ibig sabihin ng aklat na ito, ano ang nakasulat sa loob nito?” Sabi ni Michael, “Buksan mo, nakasulat sa loob ng aklat na ito ang lahat ng mga pangalan ng mga tao sa Mundo na nagsisi at isinuko ang kanilang mga buhay sa ating Ama sa Langit”.
Habang tinitignan ko ang bawat pahina ng aklat, tinanong ko si Michael, “Ang pangalan ko ba ay nakasulat dito?” “Oo, hanapin mo at makikita mo ito.” Tinignan ko, subalit hindi ko makita ito. Nabahala ako ng bahagya, nagtanong ako, “Wala ito rito, ang pangalan ko ay wala rito, hindi ko makita ito, nasaan ito?” Sumagot siya, “Tignan mo, narito ang iyong pangalan.” Natuwa ako nang makita ko ang aking pangalan, subalit hindi ko ito maunawaan dahil ito ay nasusulat sa ibang wika. Napansin ko na napakaraming mga pangalan ang kumikinang, kaya tinanong ko siya, “Bakit ang mga pangalang iyon ay maliwanag at kumikinang?” Siya’y sumagot, “Itong mga pangalang ito na nakita mong kumikinang sa Aklat ng Buhay, ay sila na mga tao sa Mundo, na sa mga oras na ito ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at hinahanap ang presensya ng Dios. Tignan mo, itong ibang mga pangalan ay bahagya nang mabasa at ang ilan ay binubura na tulad ng marami nang nabura, sila ang mga tao sa Mundo na tumatalikod sa mga landas ng Dios. Kinakailangan mayroon kang ilang dapat gawin, gumawa ka ng paraan!”
Minsan pa, nilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng Aklat ng Buhay at sinabi sa akin, “Humayo ka at sabihin sa sangkatauhan na kung ang kanilang pangalan ay wala sa Aklat na ito, hindi sila makapapasok sa Kaharian ng Aking Ama sa Langit, hindi sila makapapasok sa Kaharian ng Langit.” Ako’y tumugon, “Sige, gagawin ko ito.” Nasusulat sa Revelation 20:15 “kung ang pangalan ng sinuman ay hindi masumpungan nakasulat sa Aklat ng Buhay, ihinagis siya sa lawa ng apoy.” Lumabas kami at muling bumalik kay Jesus, sinabi niya, “Oras na para sa iyo na bumalik sa Mundo.”
Sa palagay mo ba ang pangalan mo ay nakasulat sa Aklat ng Buhay? Kung hindi ka sigurado, humayo ka at hanapin mo ang Dios. Kung tumalikod ka sa Dios, manumbalik ka sa Kanya, dahil nagnanasa Siyang patawarin ka, anuman ang iyong nagawa. Tandaan, Naparito Siya upang iligtas ang mga makasalanan; Siya ay naparito upang patawarin ang lahat ng kasalanan ng tao sa Mundo. Buksan mo lamang ang iyong puso at hilingin sa Kanya ang kapatawaran. Siya ay sang-ayon na linisin tayo mula sa lahat ng kalikuan, ito’y malinaw na sinasabi sa 1 John 1:9 ‘Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat siya at matuwid at patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kalikuan.’”
Habang ako ay pabalik sa Mundo, nakita ko ang aking katawan na nakahiga roon. Ito’y maaga sa umaga; bandang 7:00 am. Sa aking bahay, nakikita ko ang aking pamilya at ilang mga kasapi ng simbahan. Sinabi ng Panginoon, “Anak, pumasok ka sa iyong katawan, pumasok ka sa iyong katawan, gawin mo ito ngayon”, “Sige po Panginoon,” Aking tugon.
“Tandaan mo ito, magkakaroon ka ng marami pang karanasan sa Akin, at di magtatagal ay magkakaroon ng ikatlo pa patungkol sa kung ano ang nangyayari sa loob ng Aking mga tao. Lagi mo lamang pakatatandaan lagi mo Akong kasama.” Bigla akong nakakita ng isang liwanag at nagpasimulang mag-awitan ang mga anghel. Matapos ang mahabang oras, nagawa kong imulat ang aking mga mata. Kinailangan ng maraming araw bago ako nakapanumbalik sa dating lakas.
Nais kong malaman mo na ang lahat nang napakinggan mo sa videong ito ay hindi isang kathang isip na kuwento, pinahintulutan ng Panginoon na maranasan ko ito. Nais kong malaman mo kung nais mo na patawarin ka ng Dios, ipikit mo ang iyong mga mata at ipatatong mo ang iyong kanang kamay sa ibabaw ng iyong puso at manalangin, sabihin mo sa Kanya,
“Panginoong Hesus, Nagsisisi po ako sa lahat ng aking mga kasalanan, nagsisisi po ako dahil nagkasala ako laban sa inyo; hinihiling ko po Panginoon na patawarin po Ninyo ako sa aking mga kasalanan at linisin po Ninyo ako ng inyong Mahal na Dugo, hinihiling ko po sa Inyo na isulat ang aking pangalan sa Aklat ng Buhay. Tatakan ako ng Inyong Santong Espiritu, pumasok at manahan po Kayo sa aking buhay at palayain Ninyo po ako sa lahat ng kasamaan. Itinatakwil ko po ang mga pita ng aking laman; Itinatakwil ko po ang aking dating buhay, at ang lahat ng hindi kalugud-lugod sa Inyo, Ipinapahayag ko ngayon, na ang lahat ng mga tanikala na gumapos sa akin ay makalag na, ako ay malaya na, dahil ako ay pinalaya po Ninyo. Sa ngalan ni Hesus, Amen.”
Nawa ang kapayapaan ng Dios ay manahan sa ating mga puso, at tandaan na ito ay sa Banal na Espiritu, at tanging ang Banal na Espiritu ang kumukumbikta o sumusumbat sa atin sa ating mga kasalanan. Pagpalain nawa kayo ng Dios.
Angelica Zambrano Mora

———————————————-
Kung nais kong maging kabahagi ng ministeryong ito maaaring makipag-ugnayan sa amin sa mga sumusunod na e-mails.
esdios@hotmail.com
palabraderevelaciondivina@hotmail.com
(If possible, use Spanish)
Isinalin sa tagalog ni reyn araullo, July 3, 2012, email:pastorrey@gmail.com
**This version is Minimally Abridged, Polished and Illustrated.
The original video is in Spanish.

Advertisements

2 responses to “Tagalog: Ikalawang karanasan ni Angelica Zambrano sa Langit at Impierno

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s